- Cung cấp dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho sinh viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu việc làm theo nhu cầu của xã hội.

- Hình thành Cổng liên kết, kết nối việc làm cho sinh viên, thanh niên.